DOI: http://dx.doi.org/10.18002/sin.v2i1

Table of Contents

Zhu Xuchen
1-10
Gao Bo, Chang An, Chang Shiru
11-24
Marco Volpe, Li Qiuyang
25-56
Wu Ping
57-68
Chen Chen
69-80
Jia Hongwei
81-94
Mao Haoran, Zhang Fang
95-116
Liu Yiping
117-129


Sinología hispánica. China Studies Review

Contacto: sinologiahispanica@unileon.es
Soporte técnico: journals@unileon.es

I.S.S.N. 2444-832X (Ed. impresa)

e-I.S.S.N. 2531-2219

             © Confucius Institute, University of Leon

                               © Authors