DOI: http://dx.doi.org/10.18002/sin.v3i2

Table of Contents

Wu Peng, Zhao Rui
1-19
Jin Ruhua
21-52
Shi Wen
53-66
Zhou Qiang
67-78
Lu Pinchao
79-100
Ma Yingqiu
101-114
Yan Linqiong
115-126
Fan Feng
127-138


Sinología hispánica. China Studies Review

Contacto: sinologiahispanica@unileon.es
Soporte técnico: journals@unileon.es

I.S.S.N. 2444-832X (Ed. impresa)

e-I.S.S.N. 2531-2219

             © Confucius Institute, University of Leon

                               © Authors