Sinologia Hispanica
DOI: http://dx.doi.org/10.18002/sin.v10i1

Table of Contents

Yuan Zhou-min
PDF
1-7
Yuan Zhou-min
1-26
Jing Xiaoping, Du Hui
27-50
Yang Li, Anachalee Wannaruk
71-96
Yang Kun, Mao Yansheng
51-70
Wang Xueyu, Chen Ming
97-118
Qian Yonghong
119-142
Wang Xiaoyan, Feng Zhe
143-166
Dániel Z. Kádár


Sinología hispánica. Revisión de estudios de China

Contacto: sinologiahispanica@unileon.es
Soporte técnico: journals@unileon.es

ISSN 2444-832X (Ed. Impresa)

eI.SSN 2531-2219

             © Instituto Confucio, Universidad de León

                               © Autores