La 'Disputa de l'Ase' y otros equinos parlantes en la literatura catalana medieval

Autores/as

  • Llúcia Martín Pascual Universitat d'Alacant

DOI:

https://doi.org/10.18002/lys.v0i10.2653

Palabras clave:

fábulas, disputa, asno, caballo, bestiarios, Anselm Turmeda, fable, discussion, ass, horse, bestiaries

Resumen

Resumen

El presente trabajo se centra en la figura del animal parlante – el asno y el caballo– que discute con el hombre acerca de la dignidad humana o simplemente presenta una situación paródica relacionada con la crítica a los estamentos religiosos. Nos referimos especialmente a dos textos del siglo XIV, la Disputa de l’Ase de Anselm Turmeda y la narración burlesca anónima escrita en verso Disputació d’en Buch ab son cavall. Además constatamos algunas fábulas de Francesc Eiximenis con protagonistas animales que reflexionan sobre lo que piensan de los humanos. 

 

Abstract

 The aim of this paper is to study the singular characteristic of the animal wich speak with humans –generally the ass and the horse. The works are about the human dignity in a parodic situation, in other to critisize religious stablishment. We are talking aobut two pieces of 14th century: Disputa de l’Ase of Anselm Turmeda and am anonymous burlesque story called Disputació d’En Buch ab son cavall. Also, there are some fables of Francesc Eiximenis with talking animals, and they argue very angrily about human dignitiy.

 

Descargas

Los datos de descargas todavía no están disponibles.

Biografía del autor/a

Llúcia Martín Pascual, Universitat d'Alacant

Profesora Tirular de Universidad del Departamento de Filologia Catalana de la Universidad de Alicante

Citas

ALEMANY, R., «Presències i ecos d’un jo individuat en l’obra d’Anselm Turmeda», Estudis de Llengua i Literatura Catalanes, 29 (=Miscel·lània Germà Colón, 2), 1994, pp. 5-24.

ALEMANY, R., «El context literari i intel·lectual de la Corona d'Aragó en l'època de sant Vicent Ferrer», en Paradigmes de la història, I: Actes del Congrés Sant Vicent Ferrer i el seu temps (València, 1996), València, Saó, 1997, pp. 47-70.

ALEMANY, R., «Tradició i innovació literaria en la Disputa de l’Ase d’Anselm Turmeda», en Professor Joaquim Molas; memòria, escriptura, història, 2 vols., Barcelona, Publicacions de la Universitat de Barcelona, 2003, I, 2003. pp. 15-26.

ALEMANY, R., «Rex est hoc tempore nummus: un motiu goliardesc reciclat per l'Arcipreste de Hita i per Anselm Turmeda», en R. Alemany / F. Chico (eds.) Literatures ibèriques medievals comparades = Literaturas ibéricas medievales comparadas, Alacant, Universitat d'Alacant, Sociedad Española de Literatura General y Comparada, 2012, pp. 39-51.

ALEMANY, R., «Insectes perspicaces dans une parodie des débats scolastiques», Reinardus. Yearbook of the International Reynard Society, 25 (2013), pp. 1-10.

ANNICHIARICCO, A., Narracions en vers catalane medievali. Apunti e Materiali per una Guida bibliográfica, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 2003.

ASÍN PALACIONS, M.: «El original árabe de la Disputa del Asno contra fray Anselmo Turmeda», Revista de Filología Española, I (1914), pp. 1-51.

AVENOZA, G., «Traducciones Valerio Máximo en la Edad Media Hispánica», en Reflexiones sobre la traducción. Actas del Primer Encuentro Interdisciplinar «Teoría y práctica de la traducción» (Cádiz, 29 marzo- 1 abril de 1993), ed. L. Charlo Brea, Cádiz, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cádiz, 1994, pp. 167-180.

BADIA, L., De Bernat Metge a Joan Roís de Corella. Estudis sobre la cultura literària de la tardor medieval catalana, Barcelona, Quaderns Crema, 1988.

BADIA, L., «De la Faula al Tirant passant pel Llibre de Fortuna e Prudència», en Traducció i modernitat als segles XIV i XV. Estudis de cultura literaria i lectures d’Ausiàs March, Barcelona, Valencia, Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana/ Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1993, pp. 93-128. Bestiaris, edición de Saverio Panunzio, Barcelona, Barcino, 1963.

BETLLOCH, M. I., E. CHINER, J. CHINER, F. LLORCA, L. MARTÍN, «The use of animals in medicine of Latin tradition: study of the Tresor de Beutat, a medieval treatise devoted to female cosmetics», The Journal of Ethnobiology and Traditional Medicine, 121 (2014), pp. 752-760.

Blandín de Cornualla i altres narracions en vers dels segles XIV i XV, edición de A. Pacheco, Barcelona, Edicions 62 / La Caixa, 1983.

CABRÉ, M. Cerverí de Girona and his poetic traditions, London, Tamesis, 1999, pp. 152-179.

CINGOLANI, S. M., El somni d'una cultura: Lo Somni de Bernat Metge, Barcelona, Quaderns Crema, 2002.

EIXIMENIS, F. Contes i faules, Barcelona, Barcino, 1925

CINGOLANI, S. M., Terç del Crestià, edición de M. Olivar, 3 vols. Barcelona, Barcino, 1929-30.

EPALZA, M. de, Fray Anselmo Turmeda (Abdallah al-Taryuman) y su polémica islamo-cristiana. Edición, traducción y estudio de la «Tuhfa», Madrid, Hiperión 1994. [1ª ed. 1971.]

FARAUDO, L., Recull de textos catalans antics, Barcelona, 1911.

GARCIA, M., L. MARTÍN, «Algunes fonts occidentals de l'obra d'Anselm Turmeda Disputa de l'ase», Revista de Filología Románica, 13 (1996), pp. 181-214.

HAUF, A. G., D’Eiximenis a sor Isabel de Villena. Aportació a l’estudi de la nostra cultura medieval, València-Barcelona, Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana/ Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1990.

HILLGARTH, J. N., «La personalitat política i cultural de Pere III a través de la seua crònica», Llengua & Literatura, 5 (1993), pp. 7-102.

LACARRA, M. J. «Los enigmas de las Faules d’Isop», Caplletra. Revista Internacional de Filología (en prensa).

LATINI, B. Llibre del Tresor, versión catalana de Guillem de Copons, vol II, edición de C. J. Wittlin, Barcelona, Barcino, 1976.

LLULL, R. Llibre de l’Orde de Cavalleria, edición de Albert Soler, Barcelona, Barcino, 1988.

LLULL, R., Obres Selectes, edición de Antoni Bonner, Palma de Mallorca, Moll, 1989. [1a edición en inglés, Selected Works, Princeton 1985.]

MARCH, P. Obra completa, edición de Lluís Cabré, Barcelona, Barcino, 1993.

MARCO, M., «La comicitat, la paròdia i aspectes anticlericals en alguns contes plaents catalans: La disputació d’en Buc ab son cavall i el Testament de Serradell de Vic», SCRIPTA, Revista internacional de literatura i cultura medieval i moderna, núm. 2 (2013), pp. 1- 12.

MARTÍN, L., «La Disputa de l'ase d'Anselm Turmeda i la tradició enciclopèdica medieval», dins Juan Paredes (ed.), Medioevo y literatura. Actas del V Congreso de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval (Granada, 1993), III, Granada, Universidad de Granada, 1995, pp. 213-227.

MARTÍN, L., La tradició animalística en la literatura catalana medieval, Alacant, Institut de Cultura Juan Gil-Albert, Universitat d’Alacant, Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, 1996.

MARTÍN, L., «Contribució a l’estudi de la versió catalana de les faules d’Isop i la seua difusió en la literatura medieval», en J.M. Lucía (ed.), Actas del VI Congreso de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval (Alcalá de Henares, septiembre 1995), vol. 2, Universidad de Alcalá de Henares, 1997, pp. 1123-1137.

MARTÍN, L., «Algunes notes sobre la recepció del Calila e Dimna al català i la Doctrina d’en Pacs», Randa. Homenatge Jordi Carbonell, 60 (2007), pp. 25-39.

MARTÍN, L., «Nuevas aportaciones sobre la transmisión del Bestiario catalán», Revista de Literatura Medieval, 24 (2012), pp. 155-172.

MASSIP, J. F. Història del teatre català. Dels origens a 1800, Barcelona, Arola, 2007.

MIQUEL Y PLANAS, R., Llibre del sabi y clarissim fabulador Isop: historiat y notat als marges del llibre y ara novament corretgit per R. Miquel y Planas en vista de les edicions de 1550 y 1576 y de les posteriorment publicades en català, Barcelona, en casa de Fidel Giró, 1908.

OTTAIANO, A., «Els fabliaux catalans: anàlisi d’una definició», Miscel·lània Joan Fuster. Estudis de Llengua i Literatura, VII; Barcelona-València, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1993 pp. 5-43.

POU I MARTÍ J., Visionarios, beguinos y fraticelos catalanes (siglos XIII-XIV), estudio preliminar d'Albert Hauf i Valls, Alacant, Instituto de Cultura Juan Gil-Albert, 1996. [1ª ed. 1930].

REDONDO, J., «Les posibles fonts gregues de la Disputa de l’ase de Fra Anselm Turmeda», en C. Bosch & P.J. Quetglas (eds.), Mallorca i els clàssics, II Ciutat de Mallorca, 2000, pp. 33-48.

RICO, F., El pequeño mundo del hombre. Varia fortuna de una idea en las letras españolas, Madrid Castalia, 1970.

RICO, F., «Antoni Canals i Petrarca. Para la fecha y las fuentes de Scipió i Anibal», en Miscel·lània Sanchis Guarner, III, Barcelona, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1992, pp. 53-63.

ROMEU I FIGUERAS, J., «Els dos textos catalans del Sermó del Bisbetó», en R. Alemany et al. (eds.) Actes del Novè Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes I, Barcelona, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1993, pp. 189-231.

RUBIÓ I LLUCH, A., Documents per a l’història de la cultura catalana mig-eval, 2 vols., Barcelona, IEC, 1908 [reproducción facsímil con estudio de Albert Balcells, Barcelona, Institut d’Estudis Catalans, 2000].

TORNERO POVEDA, E., La disputa de los animales contra el hombre (traducción del original árabe de la Disputa del asno contra fray Anselmo Turmeda), Madrid, Universidad Complutense, 1984.

TORROELLA, G., La Faula, edición de Anna Maria Compagna, Barcelona, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2007.

TURMEDA, A., Dispute de l’ane, ed. Armand Llinarès, Paris, Vrin, 1984.

Descargas

Publicado

2015-12-29

Cómo citar

Martín Pascual, L. (2015). La ’Disputa de l’Ase’ y otros equinos parlantes en la literatura catalana medieval. Lectura y signo, (10), 101–125. https://doi.org/10.18002/lys.v0i10.2653

Número

Sección

Artículos