Yang, Jin Bang, Yong In University, Korea, Republic of