Hlinak, Matt, Northwestern University, United States