Bradley, Sean, Bastyr University Hapkido Club, United States