Wang, Yong-shun, National Huaqiao University, China